8-30 - 17-30, вихідні: Суббота, неділя

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Підтвердження форс-мажорних обставин.
  • Засвідчення документів комерційного характеру.
  • Юридичний супровід комерційної діяльності.
  • Розробка і експертиза всіх видів договорів, в тому числі зовнішньоекономічних.
  • Представлення інтересів юридичних і фізичних осіб в судах України.
  • Підготовка статутних документів для реєстрації і / або ліквідації юридичних осіб.
  • Підготовка документів до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України.

DEPARTMENT OF LEGAL SUPPORT

Confirmation of force majeure.

Certification of documents of commercial nature.

Legal support of commercial activities.

Development and examination of all types of contracts, including foreign economic contracts.

Representation of legal entities and individuals in the courts of Ukraine.

Preparation of statutory documents for registration and/or liquidation of legal entities.

Preparation of documents for the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.